Tartalomjegyzék
Tevékenységeink
Aktivitaten
Activities
деятельность
Minden oldal

Végelszámolás

 

A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz - végelszámolásnak van helye. A végelszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek során a nem fizetésképtelen cég - jogutód nélküli megszűnését elhatározva - a hitelezőit kielégíti. A végelszámolási eljárásban hitelező mindenki, akinek a céggel szemben pénz vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van. A végelszámolás részletes szabályait a Ctv. tartalmazza.

 

Felszámolás

 

A cégek jogutód nélküli megszűnésének egyik útja a felszámolás, amikor a cég képviselője a felszámolóbiztos. Az eljárás célja, hogy az adós gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnése során a hitelezők – a lehető legnagyobb mértékben – kielégítést nyerjenek. Ennek érdekében a felszámoló felméri a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét, felkutatja az adós vagyontárgyait, behajtja kintlévőségeit, értékesíti vagyonát. A felszámolás során az adós és a hitelező egyezséget köthet, ez esetben a cég tovább folytathatja működését. Ellenkező esetben a cég megszűnik és törlik a cégjegyzékből.

 

Csődeljárás

 

 

A csődeljárás szabályai teljes egészében a Csődtörvényben vannak lefektetve. A csődeljárás célja a felszámolással ellentétben, nem a gazdálkodó szervezet megszűntetése, hanem épp ellenkezőleg, a továbbműködtetése. Az eljárás az adós gazdálkodó szervezet kérelmére indul, célja, hogy az adós haladékot kapjon fizetési kötelezettségeinek teljesítésére. A jogszabályi feltételek fennállása esetén a bíróság végzésével moratóriumot rendel el, mely 120 napja alatt az adósnak fizetőképessége helyreállítását célzó reorganizációs tervet kell kidolgoznia. Az eredményes eljárás csődegyezséggel zárul és a gazdálkodó szervezet tovább folytathatja tevékenységét.

 

Vagyonrendezés

 

 

Vagyonrendezési eljárás lefolytatása csak a cég törlését követően meglévő vagyontárgyra rendelhető el, akkor, ha az a törlést megelőzően a törölt cég tulajdonában állt. A vagyonrendezési eljárás nemperes eljárás, amelyre a Pp. szabályait kell alkalmazni, szünetelésnek azonban nincs helye. A vagyonrendezési eljárást a törölt cég utolsó bejegyzett székhelye szerint illetékes megyei bíróságnak kell lefolytatnia. Az eljárást a törölt cég volt hitelezője, volt tagja, illetve az kérheti, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fűződik. A kérelmezőnek meg kell jelölnie a törölt cég, valamint azon vagyontárgy azonosításához szükséges adatokat, amely vonatkozásában a vagyonrendezési eljárás lefolytatását kéri.

 


 

 

Liquidation

 


Die Nachfolgeunternehmen ohne Abwicklung in einer der Wege, auf denen der Insolvenzverwalter des Unternehmens Vertreter. Das Verfahren wurde entwickelt, um den Schuldner Unternehmens fristlosen Rechtsnachfolgerin der Gläubiger zu ermöglichen - so viel wie möglich - erfüllt sind. Zu diesem Zweck muss der Liquidator wird die Vermögens-, Finanz beurteilen, erkunden das Vermögen des Schuldners, sammelt ist hervorragend, Vermögenswerte zu veräußern. Die Liquidation des Schuldners und der Gläubiger kann in Siedlung geben, in diesem Fall kann das Unternehmen weiter zu betreiben. Ansonsten stellte die Gesellschaft und aus dem Register.

Auflösung

 


Im Falle einer Kündigung ohne Rechtsnachfolger Unternehmen - wenn das Unternehmen nicht zahlungsunfähig ist und das Unternehmen nicht eine unterschiedliche Bestimmung des Gesetzes - eine freiwillige Auflösung statt. Die Auflösung ist ein Verfahren, in denen das Unternehmen nicht insolvent - fristlosen Rechtsnachfolger bestimmt - an die Gläubiger zu befriedigen. Die Abwicklungsverfahren für alle Gläubiger, denen Geld gegen das Vermögen der Gesellschaft oder monetären Vermögenswerten. Detaillierte Regeln für die Abwicklung der Registration Act. enthalten.

 

oder Abrechnung

 

 


Strafverfolgung oder Abwicklung der Gesellschaft erst nach der Löschung einer bestehenden Immobilie bestellt werden kann, ist, wenn sie vor der Aufhebung des Unternehmens gekündigt worden besaß. Die Immobilie Vergleichsverfahren nicht Rechtsstreitigkeiten, an dem der CPC. Regeln Anwendung finden, aber es gibt keine Unterbrechung. Die Immobilie Vergleichsverfahren im Unternehmen erfolgen die letzten Sitz des Landgerichts durchzuführen. Das Verfahren war ein Gläubiger des Unternehmens gelöscht wird, ein Mitglied war, und fragen, wer hat rechtliche Interesse an den Vorgängen. Der Antragsteller muss dem Unternehmen abgebrochen und die notwendigen Vermögenswerte, welche Aspekte der Immobilie Abwicklungsverfahren Anrufe zu identifizieren.

Konkursverfahren

 

 

Die ganze Konkurs Regeln sind in der Insolvenzordnung gelegt. Der Zweck des Konkurses Liquidation dagegen beseitigt nicht die Geschäftseinheit, sondern die Fortsetzung des Betriebs. Der Prozess beginnt auf Antrag des Schuldners Einheit, wurde entwickelt, um eine Verlängerung der Schuldner seine Zahlungen erfüllen zu erhalten. Die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, wird das Gericht ein Moratorium, in dem der Schuldner hat 90 Tage Retten Sanierungsplan entwickelt werden sollte. Ein erfolgreicher Prozess schließt und Absprache mit dem Unternehmen kann weiterhin seine Aktivitäten.

 

 

 


 

 

 

Liquidation

 

 

One of the road's of the firm's ceasing wothout a legal successor is the liquidation, when the liquidator is the firm's representative. The aim of the procedure that in the course of the firm's ceasing without a legal successor, is let the creditors obtain satisfaction in the largest measure. The liquidatorchecking the firm's financial situation, collects his outstanding debts, markets his property. During the liquidation the debtor can compound with the lender, in this case the firm may continue to work. In an opposite case, the firm closes down and it is deleted from the trade register.

 

Voluntary dissolution

 

 

If the firm is easing without a legal successor, but not insolvent, there is voluntary dissolution shall. The aim of the procedure is let the creditors obtain satisfaction totally. Everybody lender who the firm owes and can justify it with documents to the liquidator. Detail rules for the procedure the Ctv. holds.

 

Asset management

 

 

 

The procedure only in case of the firm's ceasing it's possible, and the property was the firm's own before the ceasing. The procedure not legal proceedings, detail rules for the procedure the Pp. holds. The asset management. The procedure is performed by the firm's adress competent court. The proceedings may apply to the former executive, or one of the creditors. The applicant must give information about the firm and the property to complete the procedure.

 

Bankruptcy proceedings

 

 

The bankruptcy rules entirely to the Bankruptcy Act are laid down in. As opposed to the liquidation, the aim of the bankruptcy proceedings not the firm's ceasing. The aim is, that let the firm get a moratorium for the direction of his debts. During the moratorium's 90 days, the company must restore the operation and financial position. The successful procedure ends with agreement, and the firm may continue to work.

 

 


 

 

 

ликвидация

 


Преемник компании, не вдаваясь в ликвидации одного из способов, в которых ликвидатор представитель компании.Процедура предназначена для обеспечения прекращения должником лица без правопреемника кредиторов - как можно больше - будут выполнены. Для этой цели ликвидатора будет оценивать финансовое положение предприятия, изучить активов должника, собирает в обращении, продажа активов.Ликвидация должника и кредитора может вступить в урегулировании, и в этом случае компания может продолжать работать. В противном случае, компания прекращены и удалены из реестра.

 

Заканчивая

 


В случае прекращения без юридической компании преемника - если компания не является неплатежеспособным, и компания не содержится иного положения закона - добровольное месте растворения.Ликвидация процедура не является процедурой, в которой компания не является неплатежеспособным - прекращение без правопреемника, определяемой - удовлетворить кредиторов.Ликвидация процедуры для всех кредиторов, которым денег на активы компании или денежных средств. Подробные правила ликвидацией Закона о регистрации. включены.

Или урегулирования

 


Преследования или урегулирования компании только после удаления существующего свойства могут быть заказаны, что в случае аннуляции до отмены компании принадлежало. Материалы собственности поселения не судебный процесс, к которому КПК. правила, но нет никаких нарушений. В отеле урегулирования дела в компании отменили последний зарегистрированный офис окружного суда выполнять. Процедура была кредитором компании будет удален, был членом, и спросить, кто имеет законный интерес в судебном разбирательстве. Заявитель должен дать компании отменено, и средства, необходимые для определения того, какие аспекты собственности вызовов процедуры урегулирования.

конкурсное производствоВесь правила банкротства изложены в Законе о банкротстве. Целью банкротства ликвидации напротив, не исключает субъект хозяйствования, но вместо продолжения операции. Процесс начинается по просьбе должника лица, предназначен для получения расширением должника для удовлетворения своих платежей. Уставный условий, суд выносит постановление о моратории, в которых должник имеет 90 дней план спасения реорганизации должны быть разработаны. Успешная закрывает процесс и договоренности с лица могут продолжать свою деятельность.