Tartalomjegyzék
Adósi felhívás
Végelszámolás
Felszámolás
Minden oldal

Az alábbi pontokban az eljárás alatt álló társaságok ügyvezetőinek nyújtunk segítséget abban, hogy a törvényben előírt kötelezettségeiknek a lehető legkönnyebben tudjanak eleget tenni.


Nyitótárgyalás előtti teendők

 

 

Az általunk levélben megküldött időponton tartott nyitótárgyalás előtt 5 munkanappal küldje el nekünk az elérhetőségeinkben feltüntetett e-mail címre a cég iratainak NYOMTATOTT IRATJEGYZÉKÉT (ez alapján kérjük be az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat) valamint a tevékenységzáró mérleget. Ezek hiányában a végelszámolónak nem áll módjában átvenni az iratokat.

Kérjük, hogy függetlenül az előre megküldött iratjegyzéktől, a végelszámolási eljárás jogszabály szerinti lefolytatása érdekében az alábbi dokumentumokat szíveskedjen rendelkezésünkre bocsátani:

-          társasági szerződés és annak módosításai, cégbírósági bejegyző végzés,

-          adóbevallások, korábbi mérlegbeszámolók, tevékenységzáró mérlegbeszámoló, (kiegészítő melléklettel), főkönyvi kivonat, főkönyvi kartonok, analitikus nyilvántartások, tételes vagyonleltár (név, mennyiség, érték), vevő-, és szállítószámlák, stb.

-          a követelések jegyzéke (név, összeg, jogcím, bizonylatszám, szerződés, stb.) és a követeléseket megalapozó dokumentáció

-          a volt és jelenlegi dolgozók valamennyi munkaügyi irata TÉTELES IRATJEGYZÉKKEL. A velük összefüggésben TELJESKÖRŰEN teljesített és IGAZOLT adatszolgáltatások (NYUFIG; NAV) adatai és bizonylatai, melyek hiányában a végelszámolónak nem áll módjában átvenni az iratokat.

-          valamennyi a végelszámolás kezdő időpontjában érvényben lévő és  nem hatályos szerződés,

-          a cég által használt valamennyi bélyegző és a házi pénztár

-          folyamatban lévő peres ügyek listája (adatokkal: pozíció, bíróság, jogi képviselő, perérték, ellenfél, rövid leírás) és egyéb hatósági eljárások aktái,

-          a környezetvédelmi hatóság részére megküldött nyilatkozat egy példánya a környezeti károsodásokról.

Felhívjuk figyelmét a Ctv. 98. § (2) bekezdésére, mely szerint a végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik. A végelszámolás kezdő időpontjától a cég önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül. A fenti időponttól a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot csak a végelszámoló tehet.

Felhívjuk figyelmét továbbá a Ctv. 98. § (5) bekezdésére, mely szerint a cég korábbi vezető tisztségviselője, Ön a (3) bekezdésben meghatározott feladatok ill. határidők elmulasztásából eredő károkért a polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Mulasztás esetén a korábbi vezető tisztségviselőt a végelszámoló kérelmére a Cégbíróság 50.000,-Ft.-tól 500.000,-Ft.-ig terjedő, ismételten kiszabható pénzbírsággal sújthatja.

 


 

Nyitótárgyalás előtti teendők

 

 

 

Az általunk levélben megküldött időponton tartott nyitótárgyalás előtt 5 munkanappal küldje el nekünk a fejlécben feltüntetett e-mail címre a cég iratainak NYOMTATOTT IRATJEGYZÉKÉT (ez alapján kérem be az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat) VALAMINT A TEVÉKENYSÉG ZÁRÓ MÉRLEGET. Ezek hiányában a felszámolónak nem áll módjában átvenni az iratokat.

 

Kérjük, hogy függetlenül az előre megküldött iratjegyzéktől, a felszámolási eljárás jogszabály szerinti lefolytatása érdekében az alábbi dokumentumokat mindenképp szíveskedjen rendelkezésünkre bocsátani:

·         társasági szerződés és annak módosításai, cégbírósági bejegyző végzés,

·         adóbevallások, korábbi mérlegbeszámolók, tevékenységzáró mérlegbeszámoló, (kiegészítő melléklettel), főkönyvi kivonat, főkönyvi kartonok, analitikus nyilvántartások, tételes vagyonleltár (név, mennyiség, érték), vevő-, és szállítószámlák, stb.

·         a volt és jelenlegi dolgozók valamennyi munkaügyi irata TÉTELES IRATJEGYZÉKKEL. A velük összefüggésben TELJESKÖRŰEN teljesített és IGAZOLT adatszolgáltatások (NYUFIG; NAV) adatai és bizonylatai, melyek hiányában a felszámolónak nem áll módjában átvenni az iratokat.

·         valamennyi a felszámolás kezdő időpontjában érvényben lévő és  nem hatályos szerződés,

·         a cég által használt valamennyi bélyegző,

·         folyamatban lévő peres ügyek listája (adatokkal: pozíció, bíróság, jogi képviselő, perérték, ellenfél, rövid leírás) és egyéb hatósági eljárások aktái,

Felhívjuk figyelmét Cstv. 34. §. (1) bekezdésére, mely szerint a felszámolás kezdő időpontjában megszűnnek a tulajdonosnak a gazdálkodó szervezettel kapcsolatos külön jogszabályokban meghatározott jogai. A Cstv. 34. §.(2) bekezdése alapján a fenti időponttól a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot csak a felszámoló tehet.

Figyelemmel a Cstv. 63/B. §. (1) bekezdésében foglaltakra, teljes irathiány vagy a hiányzó iratok pótlásának elmaradása esetén a Cstv. 63/B. § (2) bekezdése alapján az eljárás egyszerűsített módon történő lezárása iránti kérelmet nyújtok be a Törvényszékhez. Előbbi esetben., illetve ha adós a felszámolását megelőző 3 év közül bármelyikben nem tett eleget az éves beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének a törvényszék a Cstv. 63B. §. (6) bekezdése alapján az adós vezetőjét kötelezi az eljárás költségeinek viselésére, melyért kezesként felel a többségi tulajdonos.

 

Felhívjuk figyelmét továbbá a Cstv. 33. §. (1) bekezdésére, mely szerint amennyiben a cég korábbi vezetője, azaz Ön, a Cstv. 31. §. (1) bekezdésben meghatározott feladatokat nem vagy késedelmesen teljesíti, vagy valótlan adatokat közöl, a felszámolóval való együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, 2.000.000,-Ft.-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, melyért kezesként felel a többségi tulajdonos is. A bírságot a felszámoló kérelmére a Törvényszék szabhatja ki.

 

 


Módosítás dátuma: 2020. március 06. péntek, 21:44